Rettslig overgrep

Standard

Demo Nord-Troms tingrett 27.6.2015

I disse dager er det ett år siden den famøse dommen i Nord-Troms tingrett som forbød 13 aktivister og Norsk Transportarbeiderforbund «å tilskynde til eller ta del i kommende og varslede fysiske blokader av Nor Lines AS 26.-27. og 28. mai 2014.»

Bryggesjauerne i Tromsø var i sympatistreik, faktisk en helt en lovlig sympatistreik, slo dommen fast. Aksjonene i Tromsø var rettet mot bedriften Nor Lines som brukte streikebrytere for å undergrave den lovlige streiken.

Bildet over er fra demonstrasjonen mot tingretten i Tromsø 27. juni 2015

NHO og bedriften Nor Lines hadde bedt om en midlertidig forføyning fordi det var mobilisert til blokader. Og tingretten i Nord-Troms sa seg enig med blant annet følgende begrunnelse: «Som bedrift utenfor konflikten, har Nor Lines rett til å ivareta sine egne og sine kunders interesse, selv om dette innebærer at det utføres arbeid som ellers ville vært utført av en konfliktrammet bedrift.»

Bedriften står utenfor konflikten, sier tingretten. Tullprat, sier jeg. Nor Lines var en viktig del av den, de var og er drivkraft i bruk av streikebryteri. Retten visste ikke hva de dreiv med! Men så hørte de bare på en av partene i konflikten: Nor Lines og NHO fikk legge fram sitt syn aleine. De dømte visste ikke en gang at det var en rettsak mot dem. Dommen fikk vi greie på via nettsida til Nor Lines på kvelden 22. mai, samme dag som dommen hadde falt. Demokratiet sto ikke særlig sterkt, verken i NHO eller Nor Lines (men det veit vi). At demokrati heller ikke står sterkt i rettssystemet fikk vi dokumentasjon på.

For ett år siden ble rettssikkerheten satt til side for ti bryggesjauere i Tromsø, tre aktivister og Norsk Transportarbeiderforbund. Dommen fra Nord-Troms tingrett var et overgrep mot fagbevegelsen og arbeidsfolk som kjempet, og fortsatt kjemper, for en grunnleggende rettighet som tariffavtale, og mot streikebryteri. Dommen er en klassedom fordi den fratar fagbevegelsen og arbeidsfolk det eneste våpenet de har mot aggressive arbeidsgivere og NHO.

Mange titalls aktivister og mellom 30 og 40 fagforeninger demonstrerte mot Nord-Troms tingrett 27. mai i fjor (se bildet over). En delegasjon fikk snakke med sorenskriveren i byen og overleverte en brev som konkluderte med «at Nord-Troms tingrett gjennom denne rettsprosessen har satt grunnleggende demokratiske rettsprinsipper til side.»

  1. mai i fjor skreiv jeg en kommentar om dommen som konkluderte slik:

«Dommen tåler ikke dagslys, og kan ikke bli stående i et samfunn som ser på seg sjøl som en rettsstat. Den kan aldri aksepteres, og jeg velger å se på den som ikke-eksisterende.» Denne konklusjonen står seg.

Ingen av oss dømte anket dommen, vi overså den. Likevel måtte vi agere annerledes: Neste aksjon mot streikebryteri i Tromsø holdt vi hemmelig. NHO og Nor Lines skulle ikke få mulighet til bruke rettsvesenet mot oss en gang til.

5 thoughts on “Rettslig overgrep

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s