Nok et angrep på havnearbeidernes streikerett

Standard

Besøksforbudartikkel fra Tromsø

NorLines og NHO går rettens vei for å hindre streikende i å aksjonere på havna i Tromsø. Det vil de neppe få tingretten med på.

Tirsdag 15.mars lå det et brev i postkassa mi. NorLines har anka politiets avslag på bedriftens begjæring om besøksforbud for sju av oss streikevakter på Prostneset i Tromsø. En ny variant for å kneble havnearbeidernes kamp for arbeidsplasser og tariffavtale. NorLines og NHO går stadig nye veier i sin iver etter å knekke en liten yrkesgruppe, de vil ha besøksforbud. Smak på ordet: BESØKSFORBUD.

Les om da NHO og NorLines fikk midlertidig forføyning for å stoppe havnearbeiderne.

Den 29. mars skal Nord-Troms tingrett behandle klagen på avslaget fra politiet. Brevet inneholdt en innkalling til rettsmøtet.

Her er brevet fra Nord-Troms tingrett:

Besøksforbud - Nord-Troms tingrett 14.3.2016

NorLines og NHO leverte en begjæring om besøksforbud 19. februar, kun tre dager før vi skulle starte våre varslede aksjoner. Nok en gang prøvde NorLines en taktikk som skulle overrumple bryggearbeiderne i Tromsø. De ventet til tett oppunder aksjonene slik at det i praksis ikke var mulig å anke en avgjørelse om besøksforbud. Men denne gangen misset de. De fikk ikke medhold hos politiet, og måtte klage til tingretten. Klagen ble sendt avgårde til tingretten 26. februar, og skal altså behandles i tingretten 29. mars.

Det kunne vært sagt mye om grunnene NorLines oppgir om hvorfor de vil ha sju streikevakter ilagt besøksforbud: Mest juridisk snikksnakk sjølsagt, i tillegg til en påstand om at aksjonene ikke er lovlige. Hovedargumentet er at NorLines har såkalt «eksklusiv bruksrett» på kaiområdet Prostneset der selskapet håndterer godset på Hurtigrutas båter.

Les om Havnearbeidere mot sosial dumping og et råere arbeidsliv

Som dokumentasjon legger NorLines fram avtalen om leie av havneområdet Prostneset som er gjort mellom bedriften og Tromsø Havn KF ved havnedirektør Halvard Pettersen. Avtalen, som ble undertegnet 3. november 2014, og som ingen har fått innsyn i, heller ikke politikerne Tromsø, er slik:

Besøksforbud -avtale NL-THKF

Den hemmelige avtalen har blitt brukt som et hovedargument mot at aksjonene kan gjennomføres. Men det er ikke slik at en endring i en leieavtale, i dette tilfelle mellom havnedirektøren i Tromsø og NorLines, kan gjøre en lovlig sympatistreik ulovlig.

Bedriftens mål, med sterk støtte fra NHO, har hele tida vært å radere ut havnearbeiderne og deres tariffavtaler. Taktiske krumspring, som å få med seg havnedirektøren på en avtale om såkalt «eksklusiv bruksrett», kan ikke endre det faktum at det fortsatt er streikerett i Norge. Fortsatt er det lovlig for streikende arbeidere å yte motstand mot en bedrift som gjennomfører tiltak som skal gjøre streikeretten illusorisk.

Politiet i Tromsø har avslått NorLines ønske om besøksforbud for streikevaktene. Det er vi glad for, og svært fornøyd med. Aksjonene har bakgrunn i en arbeidskonflikt, og NorLines er en streikerammet bedrift, skriver politiet i avslaget. Under kan hele brevet leses:

Besøksforbud - politiets svar

At en bedrift, med sterk støtte fra NHO-systemet, ber om besøksforbud for streikende arbeidsfolk kan vi le av. Vi kan skratte så tårene triller. Men egentlig er det dypt alvorlig. Det er krenkende. Det er dypt udemokratisk overfor en liten gruppe arbeidstakere. I neste omgang vil andre grupper av arbeidsfolk få smake samme medisin hvis bryggearbeiderne nå blir ramma.

Kravet om besøksforbud er et angrep på streikeretten og faglige rettigheter. Det vil være et så alvorlig inngrep at ingen fagorganisert kan lukke øya for alvoret i denne saken. Vinner NHO og NorLines fram med begjæringen om besøksforbud vil streikeretten, det eneste redskapet fagorganiserte har i kampen for tariffavtalene, bli alvorlig og varig svekka.

Det er et alvorlig og kraftig angrep på fagorganisertes rett til å forsvare seg som NHO nå går i spissen for. Det må aldri godtas at streikende arbeidere kan ilegges besøksforbud.

Jeg tror ikke tingretten i Nord-Troms gir NHO og NorLines medhold i å gi besøksforbud til streikende arbeidere.

SOLIDARITET MED BRYGGEARBEIDERNE!

EN URETT MOT EN ER EN URETT MOT ALLE!

2 thoughts on “Nok et angrep på havnearbeidernes streikerett

  1. Jan

    Noen bør stille spørsmål til Troms Havn og havnedirektøren om hvor mye leien Nor Lines betaler økte når de fikk eksklusiv bruksrett til kaiområdene. Har den ikke økt, har havnedirektøren gitt bort rettigheter uten at Troms Havn (og dermed kommunen) har blitt kompensert for at de ikke kan få ytterligere inntekt fra dette området. Uten eksklusivitet vil andre brukere kunne gi Troms Havn ytterligere inntekt fra dette kaiområdet når Nor Lines ikke har båter liggende der..

    Slik tillegget er utformet, er det sannsynlig at det ikke er avtalt en kompensasjon, i og med at dette ikke er tatt opp i tillegget. Det er lite sannsynlig at en leieavtale fra tidligere tider (2012) har i seg muligheten for eksklusivitet, selv om den kan ha klausuler som regulerer en utvidelse av arealet.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s