NTF 1977: Oppgjør med streikende

Standard

Porsgrunn 1976

I MORRA, TIRSDAG 26. SEPTEMBER, ÅPNER LANDSMØTET I TRANSPORTARBEIDERFORBUNDET. Jeg vil tro at den mangeårige konflikten i havnene blir en sak som opptar de aller fleste på møtet. Forbundets landsmøte for 40 år siden – i 1977 – var også prega av medlemmers kamper, men da av helt andre årsaker.

Det skulle vel bare mangle om ikke alle kampen i havne-Norge skulle sette sitt preg på årets landsmøte, det er ikke i hver landsmøteperiode konflikter har preget forbundet så sterkt. Landsmøtet for 40 år siden ble sterkt preget av tre såkalt ulovlige streiker der medlemmene hadde tatt sakene i egne hender.

Bildet over : Havnearbeiderne i Porsgrunn demonstrerer for kravet om garantier mot lønnsreduksjon 1. mai 1976.
ENIGHET I DEBATTER OG AVGJØRELSER

Men før vi kommer nærmere inn på disse begivenhetene vil jeg sitere fra en usignert artikkel i Transportarbeideren nr. 5-1977, trolig skrevet av bladets redaktør Stein Hovding:

«Transportarbeiderforbundets landsmøte ble et talende uttrykk for det samhold og den enighet som hersker. Det er liten avstand mellom tillitsmenn og medlemmer. Enkelte hadde unektelig håpet at landsmøtet skulle medføre strid og splittelse, spesielt på bakgrunn av de to tariffstridige streikende på Alnabru og Oslo-brygga. Det ble snarere stikk motsatt: Enighet satte sitt preg på debatter og avgjørelser.»

Når redaktøren skriver at enkelte hadde håp om «at landsmøtet skulle medføre strid og splittelse» siktet han til folk i det relativt nystarta maoistpartiet AKP (Arbeidernes Kommunistparti).

Linjegods 1976 med PØ

Politiet aksjonerer og bryter opp blokade under Linjegodsstreiken på Alnabru i 1976. På bildet ser vi to av streikelederne, Arne Lund (til venstre i midten) og Per Østvold (til høyre i midten), Østvold var forbundsleder i Transpiortarbeiderforbundet fra 1996 til 2009.

TRE TARIFFSTRIDIGE STREIKER

To av de tre streikene er nevnt i sitatet over. La oss se konkret på alle tre:

  • Først ute var terminalarbeiderne på den nyopprettede terminalen til Linjegods på Alnabru i Oslo med krav om (store) lokale lønnstillegg. Streiken startet 23. april 1976 og varte i underkant av tre uker.
  • På samme tid, 29. april, gikk havnearbeiderne ved Norsk Hydro i Porsgrunn til streik. De frykta lønnsnedslag og ville ha garantier mot det. Streiken varte i en uke.
  • Den tredje streiken ble satt ut i livet på havna i Oslo den 6. januar 1977, og varte i tre uker. Streiken dreide seg om innføring av den nye fastlønnsavtalen, som blant annet ville gi arbeidsgiverne flertall i styret for losse- og lastekontoret.

Alle tre streikene ble ansett som tariffstridige og ulovlig av arbeidsgiverne, så vel som av Transportarbeiderforbundet og LO.  Forbundsleder Walter Kolstad tok på landsmøtet et oppgjør med krefter han mente sto bak disse streikene som ikke hadde hjemmel i lov- og avtaleverket. Sjøl om samtlige av streikene var tariffstridige og dermed ulovlig, hadde alle tre vidt forskjellige karakter. sa forbundslederen til landsmøtet.

RAKE MOTSETNINGER

Hva la Walter Kolstad i dette? For landsmøtet utdypet han:

  • Bak konflikten i Porsgrunn lå berettiget harme fra voksne ansvarsbevisste medlemmer. Denne konflikt ble derved også løst raskt, uten arbeidsrettslige kjennelser.
  • Konflikten på Alnabru var den rake motsetning. Dette var en politisk aksjon satt i gang av elementer med en holdning som står fjernt fra fagbevegelsens ideer. Denne konflikt ble derved også dømt ulovlig av Arbeidsretten, sa Kolstad.

Streiken i Oslo havn var en blanding av de to nevnte over ifølge forbundslederen:

  • Den tredje konflikten, havnearbeiderkonflikten i Oslo, var en blanding av særkrav, misforståelser og politisk innblanding fra samme type elementer som ved Linjegods. Også denne konflikt ble dømt ulovlig, selv om premissene inneholdt en rekke formildende omstendigheter.

FORSTÅR ÆRLIGE REAKSJONER

Som konklusjon på disse tre streikende som hadde skapt mye rabalder, både i og utafor forbundet, strakk forbundslederen ut en hånd til de streikende samtidig som han slo kraftig mot de han kalte ytterliggående venstreekstremister.

  • Jeg kan til en viss grad forstå ærlige reaksjoner, selv om disse reaksjoner enkelte ganger ligger utenfor de forpliktelser vi i avtaleform har bundet oss til, men jeg kan ikke forstå – og heller ikke akseptere – at voksne ansvarsbevisste mennesker lar seg dra med i ulovligheter basert på tankebaner, teorier fra ytterliggående venstreekstremister. Norsk arbeiderbevegelse gjorde seg ferdig med slike dogmer for 50 år siden. La oss være enige om at slike promillegrupperinger får det svar de fortjener, fastslo Walter Kolstad og fikk stor støtte av landsmøtet for sitt syn.

Kolstad bekrefter her at også han snakket om AKP.

Oslo havn 1977 politi

Politiet gjør seg klar til å bryte blokaden av streikevakter under bryggearbeiderstreiken i Oslo 1977.

STREIKELEDERE BLE MED

Forbundsledelsen var nok fornøyd med å ha håndtert disse tre streikende på en måte som fikk oppslutning. Men verken ledelsen eller landsmøtet slo hånda av de streikende.

Reidar Kaspersen, som var leder i Oslo Bryggearbeideres Forening og streikeleder i 1977, ble valgt inn i forbundsstyret på landsmøtet. Lederen for havnearbeiderne i Porsgrunn, Øyolf Berge, ble valgt inn i landsstyret, og på seinere landsmøte inn i forbundsstyret.

Og det tok ikke mer enn tretten år før en av de utskjelte streikelederne (riktignok hemmelig medlem i streikekomiteen) på Linjegods Alnabru, Per Østvold, ble valgt inn som forbundssekretær i Transportarbeiderforbundet. Fra 1996 til 2009 var Østvold leder i forbundet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s